Zakres usług Księgowość
prowadzenie ewidencji:
 • ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości)
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • karty podatkowej

sporządzanie ewidencji i sporządzanie deklaracji podatkowych dla potrzeb:
 • podatku VAT
 • podatku dochodowego (PIT,CIT)
 • rozliczeń międzynarodowych Eksport/Import, WDT/WNT
 • podatku PCC

projektowanie planu kont, wymiarów księgowych, sporządzenie polityki rachunkowości
sprawozdawczość:
 • przygotowywanie pełnych sprawozdań w postaci rachunków wyników, bilansów, cash flow, ZZKW (Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym), oraz informacji dodatkowej
 • prowadzenie w oparciu o wiedzę controllingową pełnego systemu raportowania,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań dla GUS oraz NBP

konsolidacja sprawozdań finansowych

reprezentowanie w Urzędzie Skarbowym ZUS i innych instytucjach


Kadry
obsługa kadrowo-płacowa:
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
 • rozliczenie roczne


Finanse
sporządzanie analiz finansowych

sporządzanie dokumentów finansowych na potrzeby banków, towarzystw leasingowych i innych

pomoc w pozyskaniu finansowania w formie kredytów, pożyczek oraz poręczeń kredytów i pożyczek


Consulting w ramach Compertus.eu
W celu zapoznania się z ofertą consultingu prosimy odwiedzić stronę: www.compertus.eu